Historia


Święta Wielkanocne

Mój tato opowiadaÅ‚....


więcej...

Powstanie WiN - I ZarzÄ…d GÅ‚ówny

Historia powstania oranizacji niepodlegÅ‚oÅ›ciowej "Wolność i NiezawisÅ‚ość" opisana przez naszego rodaka - Ludwika Kubika, czÅ‚onka Å›cisÅ‚ego kierownictwa IV ZarzÄ…du GÅ‚ównego WiN, sÄ…dzonego wraz z CiepliÅ„skim w procesie tego zarzÄ…du, skazanego na dożywocie.
Pierwotny tekst powstał w 1986 roku, został uzupełniony w 1992 r. na Zjazd Krajowy WiN.


więcej...

II ZarzÄ…d GÅ‚ówny WiN


więcej...

III ZarzÄ…d GÅ‚ówny WiN


więcej...

IV ZarzÄ…d GÅ‚ówny WiN


więcej...

Dzieje sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów

Sztandar Rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej jest trwale zwiÄ…zany z naszÄ… miejscowoÅ›ciÄ… i koÅ›cioÅ‚em w Zagorzycach. W czasie akcji "Burza" byÅ‚ Å›wiadkiem walk I zgrupowania AK w rejonie Gnojnica - Lipnica - PorÄ™by, po wkroczeniu NKWD zostaje ukryty przez ks. Piecha w koÅ›ciele w Zagorzycach. W chwili obecnej sztandar znajduje siÄ™ w Muzeum AK w Krakowie, natomiast  proboszcz parafii w Zagorzycach Górnych ks. Kazimierz Marek podjÄ…Å‚ siÄ™ trudu wykonania jego kopii ....


więcej...

Ludwik Kubik - Wspomnienie o śp. księdzu Eugeniuszu Piechu.

Z ksiÄ™dzem Eugeniuszem Piechem spotkaÅ‚em siÄ™ w szczególnych okolicznoÅ›ciach w okresie okupacji niemieckiej. Nie przypuszczaÅ‚em jednak, że znajomość ta zamieni siÄ™ w przyszÅ‚oÅ›ci w przyjaźń i wspóÅ‚pracÄ™ opartÄ… na wzajemnym zaufaniu w okresie wspólnej walki z okupantami.

Po ucieczce z niewoli niemieckiej, po zakoÅ„czeniu kampanii wrzeÅ›nio­wej w październiku 1939 roku zamieszkaÅ‚em w domu moich rodziców w Gnojnicy. Gorycz przegranej kampanii oraz terror okupanta powodo­waÅ‚y powstawanie w spoÅ‚eczeÅ„stwie polskim szerokiej idei niepodle­gÅ‚oÅ›ciowej, której gÅ‚ównym celem byÅ‚oby wÅ‚Ä…czenie siÄ™ w nurt walki zbrojnej przy boku paÅ„stw sojuszniczych wraz z armiÄ… polskÄ…, formujÄ…ca siÄ™ we Francji...


więcej...